Official City of Brantford Mayoral Website
 • RESIDENTS
 • BUSINESS
 • DISCOVER
 • YOUR GOVERNMENT
 • myBRANTFORD

Twin City

Partnership and Cooperation Agreement between Ostrów Wielkopolski and Brantford

Ostrów Wielkopolski Town and Commune (the Republic of Poland) and Brantford (Ontario, Canada), both convinced that partnership and friendship between nations is realized through free mutual relationships, have noticed the need to make it easier for the citizens of their communities to discover one another by taking actions aimed at abolishing stereotypes and prejudices, exploring scientific heritage and culture, and creating conditions for realization of common ventures, hereby, decide to conclude a partnership and cooperation agreement.

The Parties of the Agreement are willing to start mutual cooperation, especially within the following fields:

 • promoting democracy, justice and brotherhood
 • supporting education and culture
 • supporting mutual economic cooperation between business circles of both of the towns
 • social development
 • exchanging municipal government experience
 • promoting both towns internationally

The Agreement has been based on resolutions of both of the municipal governments.

This agreement has been written in both Polish and English, and each version has equal validity. This agreement is a friendship agreement only, and is not intended to create nor does it create any enforceable legal obligations.

Dated in Brantford, Ontario in Canada, on 29 May 2009

For Ostrów Wielkopolski Town and Commune
Jarosław Lisiecki
Vice-Chairman of Ostrów Wielkopolski Town Council

Radosław Torzyński
Mayor of Ostrów Wielkopolski

For the City of Brantford
Mike Hancock
Mayor of Brantford

Porozumienie o partnerstwiej i współpracy między miastamiOstrów Wielkopolski i Brantford

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (Rzeczpospolita Polska) i Miasto Brantford (Ontario, Kanada) wychodząc z przekonania, że partnerstwo i przyjaźń między narodami, realizuje się w swobodzie wzajemnych kontaktów, dostrzegając potrzebę ułatwienia poznawania się mieszkańców naszych społeczności poprzez podejmowanie działań zmierzających do przełamywania stereotypów i uprzedzeń, poznawania wzajemnego dziedzictwa naukowego i kultury, a także tworzenia warunków do realizacji wspólnych przedsięwzięć, postanawiają zawrzeć umowę o partnerstwie i współpracy.

Umawiające się strony wyrażają wolę wzajemnej współpracy przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • promocji demokracji, sprawiedliwości i braterstwa
 • wspierania edukacji i kultury
 • wspierania wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy środowiskiem biznesowym obu miast
 • rozwoju społecznego
 • wymiany doświadczeń samorządowych
 • promocji obu miast na arenie międzynarodowej

Obecne porozumienie opiera się na uchwałach obydwu samorządów.

Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w języku polskim i angielskim; obie wersje językowe mają jednakową treść i moc prawną.

Sporządzono w Brantford, Ontario w Kanadzie, w dniu 29 maja 2009 roku

For Ostrów Wielkopolski Town and Commune
Jarosław Lisiecki Vice-Chairman of Ostrów Wielkopolski Town Council

Radosław Torzyński Mayor of Ostrów Wielkopolski

For the City of Brantford
Mike Hancock
Mayor of Brantford